تولید کننده : شرکت بازرگانی گل تابناک زنده رود مدیر عامل : ابراهیم قطبی                                        ادرس تولید کننده : اصفهان شماره تماس سفارشات:09304760924       
شماره حساب وشماره کارت جهت واریز   حساب بانک شهر 700797537456   نام دارنده حساب :سبحان قطبی قارنه   شماره کارت بانک شهر5047061018054698