شماره حساب وشماره کارت جهت واریز

 

حساب بانک شهر 700797537456

 

نام دارنده حساب :سبحان قطبی قارنه

 

شماره کارت بانک شهر5047061018054698